include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for BOTEZUL cu DRAGOSTE sau PUTEREA lui DUMNEZEU by , available in its entirety at Smashwords

28


Botezul cu Dragoste

sau

Puterea lui Dumnezeu

Care este puterea lui Dumnezeu?

În ce este exprimată puterea lui Dumnezeu?

Cum se manifestă puterea lui Dumnezeu?

‎‎Marți, ‎5 ‎Decembrie, ‎2017

09:47:24

scrisă de: Cătălin Remus Negrean

Această carte se vrea în primul rând a da slavă lui Dumnezeu, și a aduce la cunoștință bazată numai pe Biblie, cea ce Dumnezeu dorește să ne învețe despre puterea Sa, din Cuvântul Său.Capitolul 1

Care este puterea lui Dumnezeu?

Am primit de la Dumnezeu să scriu această carte de-a-lungul somnului meu, adică în somn, în noaptea de 4/5 Decembrie 2017. Psalmii 16:7 Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima*. Psalmii 27:8 Inima îmi zice din partea Ta: „Caută* faţa Mea!” Şi faţa Ta, Doamne, o caut!

Iar această carte se vrea a fi o continuare la cartea „Botezul cu Foc sau Ungerea cu Putere.”

Scriam în prima mea carte „Botezul cu Foc sau Ungerea cu putere” despre faptul că botezul cu foc este o ungere cu putere ce o primim de la Dumnezeu.

Însă în cartea Cântarea Cântărilor avem un verset care ne descrie faptul că dragostea este un jar de foc, o flacără a Domnului. Cântarea Cântărilor 8:6 Pune-mă* ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului.

Prin urmare: botezul cu foc este un botez cu dragoste; iar ungerea cu putere este o ungere cu dragoste; de unde rezultă faptul că dragostea este putere lui Dumnezeu, iar asta mai ales dacă luăm în considerare că Dumnezeu este dragoste cât și faptul că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Romani 5:5 Însă nădejdea* aceasta nu înşală, pentru că* dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

Nu Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu!

Însă Dumnezeu și-a manifestat în noi turnarea puterii Sale prin Persoana Duhului Sfânt!

Acum haideți să ne gândim un pic: Dumnezeu este dragoste! Prin urmare nimeni altcineva nu este dragoste!

Din această pricină a faptului că numai Unul Triunic Dumnezeu este dragoste, asta îi conferă Lui, putere și autoritate exclusivă și suverană. 1Ioan 4:16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu* este dragoste; şi cine* rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.

Fiindcă Dumnezeu este dragoste; din dragoste prin dragoste și pentru dragoste sunt toate lucrurile, Dumnezeu a creat totul: din, prin și pentru dragoste, fiindcă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, însă spre folosul nostru.

Iată că am clarificat faptul că dragostea lui Dumnezeu, este chiar puterea lui Dumnezeu. Ezechiel 1:13 În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca nişte cărbuni de foc aprinşi care ardeau; şi ceva ca nişte făclii* umbla încoace şi încolo printre aceste făpturi vii; focul acesta arunca o lumină strălucitoare, şi din el ieşeau fulgere. Habacuc 3:4 Izbucnire de lumină ca la răsărit de soare, raze vii din mâna Lui pornesc!… Acolo stă tainic ascunsă puterea Lui! Atunci când Dumnezeu, pe creștini i-a botezat cu foc, El i-a uns cu putere, iar asta este defapt dragostea Sa turnată în inimile noastre prin Persoana Duhului Sfânt.

La creație, atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile, Dumnezeu prin dragostea Sa, adică prin El Însuși, adică prin Dumnezeu Tatăl, prin Isus Hristos și prin Duhul Sfânt; Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt a suflat Cuvântul Său și plin de speranță, El l-a rostit prin credință, astfel El s-a manifestat pe El Însuși, în toate acestea văzând defapt, DRAGOSTE.

Fiindcă credința lucrează prin dragoste, dar izvorește din speranță. Galateni 5:6 Căci*, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa* care lucrează prin dragoste.

Iată de ce acesta trei rămân, pentru că sunt veșnice de aceea rămân: credința, speranța și dragostea, însă din pricina că Dragostea este Însuși Dumnezeu, cea mai mare dintre acestea trei, este Dragostea.

Iată că puterea lui Dumnezeu, este Însuși Dumnezeu, este Dragostea, fiindcă Dumnezeu este Dragoste!!!

Această carte este o continnuare a cărții „Botezul cu Foc sau Ungerea cu Putere.

Capitolul 2

În ce este exprimată dragostea lui Dumnezeu?

Pentru acesta vom studia din 1Corinteni 13

1Corinteni 13:1-13

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei* şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât* să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3 Şi chiar dacă* mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4 Dragostea* este îndelung răbdătoare, dragostea este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, dragostea nu se umflă de mândrie,
5 dragostea nu se poartă necuviincios, dragostea nu* caută folosul său, dragostea nu se mânie, dragostea nu se gândeşte la rău,
6 dragostea nu* se bucură de nelegiuire, ci dragostea se* bucură de adevăr,
7 dragostea acoperă totul, dragostea crede totul, dragostea speră totul, dragostea suferă totul*.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
9 Căci* cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12 Acum, vedem* ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă* în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, speranța şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Dragostea este exprimată în acest fel:

Unu Triunic Domnul Dumnezeu este; îndelung răbdător, plin de bunătate, El nu pizmuiește, El nu se laudă, El nu se umflă de mândrie, El nu se poartă necuviincios, El nu caută folosul Său, El nu se mânie, El nu se gândește la rău, El nu se bucură de nelegiuire, ci El se bucură de adevăr, El acoperă totul, El crede totul, El speră totul, El suferă totul, El nu va pieri niciodată, pentru că este veșnic, fără început și fără sfârșit al zilelor. Prin urmare dragostea Își exprimă prezența prin; o îndelungă răbdare, o bogăție de bunătate, o bogăție de apreciere, o smerenie sfântă, o smerenie perfectă, o politețe perfectă, o dăruire perfectă, o blândețe perfectă, o bunătate perfectă, o dreptate perfectă, bucurându-se de adevăr, acoperind tot păcatul, crezând totul, sperând totul, suferind totul, fără a dispărea, anihila, ne-exista sau muri vreodată, fără început și fără sfârșit, iată în ce constă exprimarea dragostei, și în ce stă autoritatea, suveranitatea și atotputernicia ei. Iar noi suntem botezați sau unși cu această dragoste, după măsura care ne-a fost dată. Prin urmare noi fiind botezați cu dragoste, suntem botezați cu Dumnezeu, adică cufundați în Dumnezeu. Coloseni 3:3 Căci* voi aţi murit, şi* viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ioan 17:21-23 Mă rog ca* toţi să fie una, cum Tu*, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca* ei să fie una, cum şi Noi suntem una –
Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca* ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine
. Botezat cu Dumnezeu sau cufundat în Dumnezeu mai înseamnă și îmbătat de dragoste. Cântarea Cântărilor 5:1 Eu intru* în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu miresmele mele, îmi mănânc* fagurele de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu… – Mâncaţi, prieteni*, beţi şi îmbătaţi-vă de dragoste! În pasajul de mai sus în mod profetic, Domnul Isus Hristos se adresează surorii Sale, Bisericii, cât și oaspeților de la nunta Sa. Așa că dacă se întâmplă să aveți o stare de beție în biserică sau acasă în timpul unei închinări profetice să nu vă speriați, căci nu este altceva decât o reumplere cu dragostea lui Dumnezeu. Nu uitați Dragostea este Atotputernică din pricina aceasta puteți avea ca o stare de beție, adică de amețire și clătinare atunci când sunteți umpluți, respectiv botezați cu dragostea.

Sobra ebrietas, adică o beție sobră a Apostolilor, la revărsarea Duhului Sfânt. Cincizecimea împlinește pro­feția lui Ioel referitoare la turnarea Duhului Sfânt în vasele alese ale Trupului lui Hristos și la starea de libertate și exuberanță charismatică a fiilor și fiicelor Bisericii. Faptele Apostolilor 2:13 Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!”

Ei, oamenii care au văzut cele petrecute cu cei 120 de ucenicii la Cinczecime, defapt spuneau adevărul, dar în bătaie de joc.

Într-adevăr, harul Noului Testament era vinul cel nou, stors din via duhovnicească. Ea a rodit de mai multe ori în profeţi, odrăslind însă desăvârșit în Noul Testament. Căci, după cum în natură viţa-de-vie rămâne întotdeauna aceeaşi, dar din timp în timp dă roade noi, tot astfel acelaşi Duh, rămânând Acelaș care este, a lucrat deseori în profeţi, arătând acum un rod nou şi minunat. Harul felurit al lui Dumnezeu a fost şi pe timpul din Vechiul Testament dar nu și Harul Salvării, însă în timpul Apostolilor el s-a revărsat în chip covârşitor. Pe atunci erau numai însoțiți de Duhul Sfânt; acum au fost botezaţi cu El în întregime. Pentru cei care aveau Duhul Sfânt şi îşi cunoştea darul, zice: Bărbaţi israeliți, care predicaţi despre Ioel, dar nu ştiţi ce citiţi, ei nu sunt beţi după cum vi se pare vouă. Faptele Apostolilor 2:14-19 14Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci* nu este decât al treilea ceas din zi.
16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17 „În* zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi* turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele* voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi* vor proroci.
19 Voi* face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; Psalmii 35:8 8 din grăsimea casei Tale îi vei îmbăta^ şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa. (VBA)

Sunt beţi de o beţie care trezeşte, de o beție care omoară păcatele, face vii inimile, beţie potrivnică beţiei trupeşti, o beție a dragostei lui Dumnezeu. Beţia cea trupească face să se uite şi cele cunoscute, pe când beţia aceasta dă cunoştinţă şi de cele necunoscute. Sunt beţi pentru că au băut vinul viţei celei spirituale, care spune: «Eu sunt viţa, voi mlădiţele» (Ioan 15, 5). Dacă nu mă credeţi pe mine, înţelegeţi ce-am spus din cele ce se petrec în timpul de acum. Căci este ceasul al treilea din zi (Faptele Apostolilor 2:15). Cel Care a fost răstignit în ceasul al treilea din zi, după cum spune (Marcu 15:25), acum, în ceasul al treilea, a trimis harul. Marcu 15:25 Când L-au răstignit, era* ceasul al treilea. Căci nu este altul harul lui Hristos şi altul harul Duhului; dimpotrivă, Cel Care a fost răstignit atunci şi a făgăduit Şi-a împlinit făgăduinţa. Pavel o scrie desluşit. Efeseni 5:18, 19 18 Nu* vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
19 Vorbiţi între voi cu* psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
Așadar, timpul Bisericii este cu adevărat „timpul vinului”, tainica vinificație: „Ca şi la nunta din Cana, nu mai e timpul apei, ci este timpul vinului; venind din străfundurile vremurilor, îndemnurile acestei înţelepte strămoaşe (cuvintele regelui Lemuel, cu care mama sa îl învăţa) sunt ecoul ­înaintemergător al cuvintelor prin care se deschide viaţa publică a Mântuitorului: «Nu mai au vin». Dar cui să torni vinul Duhului, cel care revărsându-se în ziua Cincizecimii îi făcea pe Apostoli să pară ca şi cum ar fi beţi?” Mireasma vinului celui nou îi face pe Apostoli să pară ca unii care au început sărbătoarea vinului, la culesul viei. Să savurăm și noi cu bucurie, împreună cu Apostolii și cu toți Sfinții, vinul Duhului din potirul Trupului lui Hristos!

Dar să revenim de la una din manifestările Botezului cu Dragoste care este defapt subiectul următorului capitol, la subiectul principal al acestui capitol, și anume, exprimarea Dragostei lui Dumnezeu.

Am văzut din 1 Corinteni capitolul 13 faptul că Dragostea lui Dumnezeu este izvorul tuturor exprimărilor lui Dumnezeu, adică a tuturor însușirilor Lui nevăzute, prin urmare rezultă de aici: că Dragostea este Atotputernicia; iar fiindcă Dumnezeu este Dragoste; Dumnezeu Însuși este Atotputernicia exprimată, exercitată și acționată numai prin Dragoste.

Dumnezeu este Dragoste, și tot ce face, creează, schimbă și transformă El, este din, prin și pentru Dragostea Sa, spre folosul nostru.

Atotputernicia lui Dumnezeu își are valoarea intrinsecă în Dragoste, prin urmare Dragostea este Puterea Atotputernică a Lui!!!

Dragostea este puterea lui Dumnezeu!!!

Capitolul 3

Cum se manifestă dragostea lui Dumnezeu?

Romani 5:5 Însă nădejdea* aceasta nu înşală, pentru că* dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Romani 8:39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură^, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 2 Corinteni 13:14 Harul* Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea* Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin. 2 Tesaloniceni 3:5 Domnul* să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! 1 Ioan 2:5 Dar cine* păzeşte Cuvântul Lui, în el* dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin* aceasta ştim că suntem în El. 1 Ioan 3:1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să* ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că* nu L-a cunoscut nici pe El. 1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul* că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca* noi să trăim prin El. 1 Ioan 4:10 Şi dragostea stă nu* în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire* pentru păcatele noastre. 1 Ioan 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.

În baza versetelor de mai sus voi încerca să descriu manifestarea Dragostei lui Dumnezeu.

Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși Isus Hristos a murit pentru noi.

Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că Domnul Isus Hristos a părăsit slava și gloria din cer, pentruca El ca și Cuvânt al lui Dumnezeu Neîntrupat să vină și să se nască pe pământ, Întrupându-se în trup uman, născându-se de la fecioara Maria și de la Duhul Sfânt.

Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că Duhul Sfânt s-a Întrupat ca și porumbel de slavă, asta pentru a putea veni jos pe pământ și ca Duhul Sfânt a se așeza în trupul Domnul Isus Hristos pentru ca Domnul Isus Hristos să îi fie dat Duhul fără măsură, și ca toată plinătatea lui Dumnezeu să locuiască în Isus Hristos.

Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că Dumnezeu Tatăl l-a dat pe Unicul lui Fiu, pe Isus Hristos ca să sufere, să moară și să învie a treia zi după Scripturi, toate acestea din dragoste pentru noi vrăjmașii Lui.

Această dragoste a Sa, Dumnezeu la momentul nostru de a fi născuți din nou de către Duhul Sfânt, Dumnezeu a turnat în inimile noastre, dragostea Sa, prin Duhul Sfânt pe care ni la dat.

Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că pe noi creștinii nimeni și nimic, nici cele de acum și nici cele viitoare, și chiar veșnice, nu ne pot despărți de Ea, pentru că dragostea lui Dumnezeu este și puterea Sa, Atotputernică.

Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că El ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Săi.

Dragostea lui Dumnezue se manifestă prin faptul că Dumnezeu a trimis pe Unicul lui Fiu, ca noi să trăim prin El.

Dragostea lui Dumnezeu se manifestă în multe alte feluri, pe care nici măcar nu le bănuim și nici măcar nu le știm, ea se manifestă aici în viața vremelnică de pe pământ, și deja se manifestă pentru noi și în veșnicii.

Am speranța că va fost destul de utilă, motivatoare și încurajatoare această carte știind acum faptul că Puterea Atotputernică a lui Dumnezeu lucreză în noi, pentru noi și cu noi, că noi prin DRAGOSTE, prin Dumnezeu, să fim binecuvântați cu toate felurile, de îndurări, bunătăți, binecuvântări și haruri, aici pe pământ cât și în locurile cerești, știind că toate lucrurile lucrează împreună prin Dragoste spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, adică a tuturor celor ce sunt chemați după planul Său.

Mărit, Binecuvântat, Slăvit și Onorat să fie Unul Triunic Dumnezeu, pentru toate acestea și pentru această carte pe care El mi-a dat ca să o scriu.

Mult, mult har!!!un Teolog Dă Doi BaniAutobiografie

Mă numesc Negrean Cătălin Remus am vîrsta de 45 ani şi am fost ordinat ca Evanghelist în cadrul Organizaţiei Creştine „Project James 1:27” din Arad, Romînia.

Sunt căsătorit de 8 ani cu frumoasa şi gingaşa mea soţie Negrean Speranţa Elisabeta, și avem o fetiță frumoasă în vârstă 1 an și 4 luni care se numește Negrean Iunia Debora Maria.

M-am născut la 11.Mai.1972 în oraşul Arad, Romînia.

Am urmat cursurile de zece clase ale Liceului Industrial nr.11 din Arad şi un an la Şcoala Profesională nr.10 din Arad pe care l-am absolvit în Iulie 1989.

În 20.Mai.2000 l-am mărturisit pe Isus Hristos ca Salvator al meu în apa botezului la Biserica Nondenominațională „Iosua„ din Arad, păstorită de fratele Pastor Dan Pârvulescu, iar în perioada 6 februarie -3 august 2001 am urmat cursurile Şcolii de Misiune în cadrul Organizaţiei Creştine Internaţionale „Tineri Pentru Misiune” sau „YWAM” şi am fost ca misionar în Bosnia oraşul Banja-Luka şi India oraşul Varanasi.

În primăvara anului 2002 am început să activez ca voluntar în cadrul Organizaţiei Creştine „Project James 1:27” din Arad, România.

Iar în 10.Octombrie.2003 am fost ordinat ca şi Evanghelist în cadrul aceleiaş Organizaţii în care am activat pîna în anul 2009.

În perioada Octombrie 2004-13.Mai.2005 am frecventat şi absolvit cursurile Şcolii Româneşti de Consiliere Creştină de la Ur-Retje Budapesta, în cadrul Organizaţiei Creştine Internaţionale „ELLEL Ministries East”.

Bibliografie
Pe data de 20.Iulie.2012 am scris cartea, „Botezul cu foc sau Ungerea cu putere”.

Pe data de 31.Mai.2013 am alcătuit „Biblia Amplificată În Limba Romînă”.

Pe data de 12.August.2013 am alcătuit „Cronoligia vieţii şi lucrării Domnului Isus Hristos”.

Pe data de 29.Noiembrie.2013 am scris cartea „SCRIPTURA NU SE CONTRAZICE”.

Pe data de 24.Iunie.2014 am scris cartea „Persoana Duhul Sfint este Slava lui Dumnezeu”.
Download this book for your ebook reader.
(Pages 1-16 show above.)